پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان|42030950|dzs|ارتكاب جرم وجنایت,سرقت در کودکان و نوجوانان,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان,تاریخچه ی سرقت در ایران,سرقت از دیدگاه جرم شناسان,سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه,نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته مددکار

موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران استسوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟


مشخصات فایل
تعداد صفحات115حجم0/307 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان چکیده پایان نامه:موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله ی نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری . بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد.جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر(پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی)از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر(بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد)استفاده شده است.که از درون این نظریه ها 9 متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز: پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده.روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است.نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه ی نوجوانان 18-12 ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا 25 نفر می باشند.نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه 15 شهرداری استان تهران با تعداد 25 نفر است.تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی(خی دو)انجام میشود. کلمات کلیدی:جرمبزهکاریسرقت نوجوانانمددکاری اجتماعیارتكاب جرم وجنایتروانشناسی اجتماعی 1مقدمه: هیچكـس از مادر مجرم متولد نمی شود . خداوند همه بندگان خود را پاك و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع ، و محیط پرورشی و... است . ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا كاهش اینگونه بیماری های اجتماعی كه مانند بیماری های جسمی مسری هستند ، اگر از ابتدا وقوع جرم به فكر اصلاح و از بین بردن علل ارتكاب جرم بیفتیم ممكن است به دیگران سرایت نكند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهكاری است. ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فكر بود و راهی پیدا كرد كه از ارتكاب روزافزون جرایم جلوگیری كرد. مجازات وشكنجه جلوی ارتكاب جرایم را نگرفته است و دیده شده كسی كه مرتكب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتكاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد كرد پس می توان گفت زندان ممكن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون دركنار مجرمین با سابقه زندگی می كنند. نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتكاب جرم وجنایت است اگر علل ارتكاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود.درجامعه ای كه ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فكری هركس برای كسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی كه شده حتی از راه نامشروع درصدد كسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تكرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهكاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، كم كردن فاصله طبقاتی درجامعه كه مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهكارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم كند. فهرست مطالب چکیده پایان نامه1- فصل اولمقدمه ............................................11-1بیان مسئله .............................................41-2انگیزه پژوهش .......................................71-3هدف پژوهش ........................................81-4اهمیت وضرورت پژوهش.....................91-56-1فایده پژوهش.......................................10 2- فصل دوممقدمه .................................................11 2-12-2تاریخچه ی سرقت در جهان ..........12تاریخچه ی سرقت در ایران .............132-3تعریف بزهکاری ..................................142-4تعریف سرقت ......................................152-5سرقت در کودکان و نوجوانان ..........162-6دزدی برحسب عادت .........................172-7علائم و نشانه های سرقت ................182-8علل سرقت ..........................................192-9درمان سرقت ...................................21-10سرقت از دیدگاه جرم شناسان .....212-11سرقت از دیدگاه قرآن و روایات ...222-12سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه ...........23-1314-2نظریه امیل دورکیم .......................29نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت.ک.مرتن ......322-15نظریات مارکس و انگلس ...............342-16نظریه ویلهلم بنگر ...........................362-17نظریه یادگیری اجتماعی ...............382-1819-2مروری بر پژوهش های انجام شده................39 20-2نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم...........41اصول مددکاری ...............................422-21چارچوب نظری ................................432-2223-2مدل نظری .......................................45فرضیه های پژوهش .......................462-24 3- فصل سوممقدمه ..................................................47-1روش پژوهش ......................................493-2جمعیت آماری ...................................503-3روش نمونه گیری ..............................523-4واحد پژوهش.......................................533-5ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات ....543-67-3اعتبار و روایی......................................558-3روش تجزیه و تحلیل داده ها...........56تعریف مفاهیم ....................................563-9 4- فصل چهارممقدمه .................................................. 604-1یافته های توصیفی ...........................61 4-23-4یافته های تحلیلی .............................92 5- فصل پنجم 1-5مقدمه ................................................98نتایج پژوهش .....................................99 5-2پیشنهادات ........................................1035-34-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی ..105 منابع و مأخذ ....................................106  
"

مطالب دیگر:
📜تحقیق پیرامون كارگران خارجي📜تحقیق كانون تربيت با كارايكشا شوروی📜تحقیق گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي📜تحقیق مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه📜پرسشنامه ادراك از محيط كلاس📜پرسشنامه بازخورد خوردن📜پرسشنامه باورهاي معرفت شناختي📜پرسشنامه پرخاشگریAQ📜پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود📜پرسشنامه بررسی رابطه با جو ایمنی📜پرسشنامه دلبستگی به خدا📜پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن📜پرسشنامه عصب شناختي📜پرسشنامه توانایی فراشناخت مدیران📜پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون📜پرسشنامه معلم فكور📜پرسشنامه وسواسي جبري ونكوور📜پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان پنجم دبستان📜پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان چهارم دبستان📜تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف📜پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان دوم دبستان📜پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان سوم دبستان📜تحقیق مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی📜پرسشنامه توانمندي هاي رياضي دانش آموزان اول دبستان📜تحقیق بررسی مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني